10 ஆஸ்கர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட டேவிட் ஃபின்சரின் ‘Mank’ வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படமா, கட்டுக் கதையா?

பாபு சுப்பிரமணியன்

‘Mank’/ David Fincher/ USA/ 2020

மேன்க்’ இல் அமண்டா ஸைஃபிரெட் மற்றும் கேரி ஓல்ட் மேன்

நெட்ப்ளிக்ஸில் டிசம்பர் 2020 இல் வெளியிடப்பட்டது டேவிட் ஃபின்சர் இயக்கிய ‘மேன்க்’. இது, 1941 இல் வந்த திரை வரலாற்றில் ஆகச் சிறந்ததாகக் கருதப்படும் கிலாசிக்கான (classic) ‘சிட்டிசன் கேன்’ படத்திற்கு திரைக்கதை எவ்வாறு எழுதப் பட்டது என்பதைப் பற்றியதால் திரை ஆர்வலர்கள் இதைப் பார்க்க விரும்புவார்கள். அந்த ஆர்சன் வெல்ஸ் படத்தில் கேன் இறப்பதற்கு முன் சொன்ன “ரோஸ்பட்” என்ற சொல்லின் பொருள் தேடி நிருபர் ஜெர்ரி தாம்சன் அலைந்தது மர்மமாக இருந்தது. அது போன்று அந்தப் படத்தின் திரைக்கதையின் படைப்பாளியாக யாரைச் சொல்லலாம் என்பதும் மர்மமாக்கப் பட்டது. படத்தில் பெயர் போடும்போது ஹெர்மன் மேன்கீவிஸும் ஆர்சன் வெல்ஸும் இணைந்து எழுதியதாக வருகிறது. அதன்படி அவர்கள் இருவருக்கும் சுயமாக எழுதப் பட்ட திரைக்கதைக்கான ஆஸ்கர்…

Thirai Naanooru

Writings in Tamil on World Cinema by Babu Subramanian. https://medium.com/@babusubramanian https://medium.com/@400films

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store